Vyber mena podľa numerologie je dobrý darček pre dieťa.

12.10.2010 12:04

Vyber mena podľa numerologie bližšie opisujem v inom článku, chcel by som ešte doplniť, že vyznamnejšiu úlohu má dátum národenia, lenže ten väčšinou ovplyvniť nemožme a ani by som to nedoporučoval ( vynimkou by možno bol prípad že Váš porodník Vám da na vyber ) Takže vyber krstného mena je taká poistka, že ťažšie osudové čísla z dátumu národenia nepriťaží ešte nevhodné vybrané krstné meno. Ak si poviete, že date meno, ktoré sa Vám pači a potom ho o rok či neskôr zmenite nie je to ani jednoduché ani lacné. Tu sloboda člověka aj dospelého končí. Rozhodnutie rodičov či aj dospelého dieťaťa nestačí je potrebné doložiť nápr. Odborne vyjadrenie psychologa že mu meno spôsobuje nejaku traumu alebo niečo podobné. Viem o čom pišem preto že som to s dcerou absolvoval.  Preto je lepšie na to myslieť ak čakate dieťatko viac informácií tu

 

Kedy možno zmeniť meno a priezvisko
 

Zmenu mena alebo priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé, výstredné alebo smiešne. Tiež je možné ich zmeniť, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ak majú manželia spoločné priezvisko, zmenu spoločného priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena priezviska sa vzťahuje aj na ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti. V prípade, že majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska rodiča, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje na maloletého, ak s tým súhlasí druhý z rodičov.
Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu. Zmena mena alebo priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základepredloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska.
V ktorých prípadoch nie je potrebné povolenie na zmenu mena
Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu:
• cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
• mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
• mena z dôvodu zmeny pohlavia.
V ktorých prípadoch nie je potrebné povolenie na zmenu priezviska
Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:
• jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
• po rozvode manželstva,
• po nadobudnutí plnoletosti v prípade, že zmena spočíva v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
• spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
• spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom,
• dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
• z dôvodu zmeny pohlavia,
• maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
• maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.
Zmena mena alebo priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu. Pri zmene mena alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok. Na zmenu mena alebo priezviska maloletého
staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Matričný úrad vydá následne oznamovateľovi potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo priezviska.
Na ktorý úrad sa žiadosť predkladá
Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky. V prípade, že štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.
Zmena mena pri osvojení
Osvojitelia majú právo do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o osvojení súhlasným písomným vyhlásením zmeniť osvojencovi meno, ktoré má zapísané v matrike, alebo mu určiť ďalšie meno. Ak je osvojenec starší ako 15 rokov, je potrebný na túto zmenu jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.