ANJELI

Vesmír a duchovné bytosti

Nám viditeľný hmotný vesmír je udržiavaný prostredníctvom astronomických a fyzikálnych zákonov a zákonitostí, známych čiastočne aj našej pozemskej vede. V tomto skúmaní sa moderná veda postupne dopracovala vďaka zákonom relativity do takej abstrakcie, že už dnes ak budú vedci pravdivo hľadať odpovede na otázky fungovania vesmíru a budú chcieť ďalej ísť za hranice viditeľného sveta, musia postupne prísť k poznaniu duchovných príčin vesmírnych dejov. Tak nevyhnutne dôjde v krátkej budúcnosti k splynutiu vedy a ezoteriky.

Bytosti duchovných hierarchií pôsobia za hranicami nám viditeľného sveta v duchovných sférach a sú tvorcami a príčinami pôsobenia fyzikálnych zákonov pôsobiacich vo vesmíre.

Sú výkonnou zložkou praduchovných a duchovných svetov pri vytváraní hmotných vesmírov. Podľa rosekrucianskej ( kresťanskej ezoteriky) terminológie ich môžeme rozdeliť podľa druhu svojho pôsobenia do 9 hierarchií. Každá bytosť jednotlivej hierarchie sama podlieha duchovnej evolúcií a preto po úspešnom splnení úloh v danom evolučnom cykle postupuje do vyššej hierarchie. Tie bytosti, ktoré zaostanú v svojom vývoji, sa stávajú brzdou duchovnej evolúcie čo ma tiež svoj duchovný význam a označujeme ich ako padlých anjelov alebo luciferské bytosti. Človek je tiež súčasťou tohto evolučného pohybu a ak sa niekedy v budúcnosti dostatočne duchovne rozvinie, kandiduje na miesto 10 hierarchie. Všetky bytosti jednotlivých hierarchií majú viacej úloh a pôsobia naraz na rôznych energetických úrovniach mikrokozmu a makrokozmu. Opis pôsobenia týchto duchovných bytostí je veľmi široký, preto uvádzam len ich základný prehľad s stručnou charakteristikou ich činnosti.

 

Anjeli:

Prvou hierarchiou pozorovanou zdola hore a nám najbližšou je ríša anjelov ( poslov), známou zo všetkých náboženstiev, mýtov a legiend celého sveta. Anjeli sú koneční vykonávatelia vôle vyšších hierarchií v prírodnom svete a v svete ľudí. Ich najznámejšou úlohou je funkcia strážneho anjela. Každý človek má prideleného aspoň jedného anjela strážneho, ktorý ho sprevádza všetkými jeho inkarnáciami a je zodpovedný za vytváranie a plnenie karmického plánu života daného človeka. Anjel pôsobí v astrálnom tele človeka a snaží sa prostredníctvom toho, čo počujeme v sebe ako tichý hlas svedomia viesť svojho zvereného ducha v zmysle duchovných cnosti k stálemu zušľachťovaniu a skvalitňovaniu vnútra človeka. Anjeli pri sprevádzaní človeka v jeho neustálom zamotávaní sa v osudových vláknach života, pádoch a zlyhaniach, musia preukazovať naozajstnú anjelskú trpezlivosť, nekonečnu lásku a súcit s ľuďmi. Vždy musia rešpektovať slobodnú voľbu človeka, pri pozitívnom konaní človeka sa tešia, pri negatívnom keď človek nechce počúvať hlas svojho svedomia a správa sa nemorálne, musia v rámci osudu nechať pôsobiť karmu, ktorá tak spravodlivo nastolí rovnováhu. Človek, ktorý pracuje na vznešenejších cieľoch slúžiacich svetu môže pri plnení úloh prekračujúcich rámec svojej osobnosti, dostať dočasne ďalších anjelov, slúžiacich mu ako inšpirácia. Každý človek si môže vytvoriť vzťah k anjelom svojim čistým správaním, cítením, myslením, a pri správnej meditácii sa ich môže naučiť vidieť aj počuť. Okrem pomoci ľuďom, majú anjeli veľa ďalších úloh v prírodnom svete, ako napríklad vedenie a riadenie prírodných duchov vzdušného živlu( sylfov, meluzín), ktorý sú im priamo podriadený.

 

Archanjeli:

Druhou hierarchou duchovných bytostí je hierarchia archanjelov. Archanjeli majú niekoľko funkcií. U človeka pôsobia v jeho éterickom tele, a majú vplyv na myslenie človeka. Sú duchmi národov, každý národ má svojho ducha národa, ktorý ho vedie a inšpiruje, určuje zmysel národa a jeho prínos k svetovému vývoju. Každý príslušník určitého národa má svoje osobné astrálne telo a spoločné éterické telo s ostatnými členmi svojho národa. Duch národa sa tak prejavuje v reči národa, jeho zvykoch, piesňach, básniach, legendách. Preto každý národ ktorý vznikol prirodzenou cestou má svoje nezastúpiteľné miesto na zemi a umelé miešanie a spájanie národov ide proti duchom národov. Archanjeli majú úlohu pôsobiť ako malí duchovia času, keď každý archanjel vládne svojim vplyvom na zemi určitú periódu (asi 325 rokov) a potom sa striedajú. Archanjeli sú vládcovia 7 planét, s ktorými pracujeme v astrológii, a prostredníctvom ktorých vytvárajú vhodné konštelácie pre vplyv ešte vyšších duchovných bytostí. Každej planéte je priradený jeden archanjel, uvádza sa toto spojenie: Slnko-Michael; Mesiac-Gabriel; Mars-Samael; Merkur-Rafael; Jupiter-Zachariel; Venuša-Anael; Saturn-Kasael. Okrem týchto činností archanjeli tiež priamo duchovne vládnu nad ríšou prírodných duchov vodného živlu ( víly, undiny, rusalky), ktorú priamo riadia. Vedomý vzťah k archanjelom je ťažké si vybudovať, dokázali to ľudia, typu národných hrdinov, vlastencov, ako boli napr. Johanka z Arku, Alexander Veľký alebo náš Ľ. Štúr, ktorý boli priamo inšpirovaní archanjelmi svojho národa a ich historickou úlohu bolo pracovať pre národ.

 

Archeovia:

Tretou hierarchiou duchovných bytostí je hierarchia duchov času, archeov. Ich vplyv, je už viac všeobecnejší, ale o to mohutnejší. U človeka pôsobia na jeho fyzické telo, jeho formu, tvar a zdravie, na jeho príslušnosť k určitej rase. Najväčší význam majú však v astrológii, kde tvoria 12 znamení. Môžeme si ich predstaviť ako 12 druhov silových, duchovne-magnetických bytostí, sídliacich v mentálnej sfére a žiariacich z rozličných uhlov na Zem 12 druhov žiarení, každý inej kvality, ktoré prechádzajúc cez astrálne sféry siedmich planét tvoria kombináciu 19 druhov rôznych síl. A práve táto kombinácia 19-tich síl je tvorcom všetkého živého na zemi, rôznej početnosti a pestrosti rastlín, zvierat, minerálov, druhov národov, rás a jednotlivých ľudí, ako aj ich osudov. Archeov voláme veľkí duchovia času, lebo sú vládcami jednotlivých veľkých časových epoch ( okolo 2400 rokov) a zahrňujú v sebe 7 menších periód ovládaných archanjelmi. V súčasnosti končí epocha Rýb a začína epocha Vodnára, prinášajúca možnosť rozvoja novej duchovnejšej civilizácie. S prírodných duchov sú archeom priamo podriadení duchovia zemného živlu.

 

Duchovia formy:

Štvrtou hierarchiou duchovných bytostí je hierarchia duchov formy, tiež známych ako planetárny duchovia. Duchovia foriem sa zaoberajú vytváraním tvaru a formy im zverenej planéty, ako aj všetkého čo má nejakú svoju formu a tvar od najnižších druhov rastlín, zvierat, minerálov, až po vytváranie povrchu Zeme, formovaniu hôr, údolí až po tvorbu kontinentov. Duchovia foriem sa nezúčastňujú priamo na týchto procesoch formovania, to je úloha elementárnych duchov, oni len vytvárajú impulzy, inšpirácie pre prírodných duchov a poskytujú in duchovné vzory, akési návody ako stavať. Obrovská rôznosť a pestrosť druhov rastlín, zvierat, krajín, dáva tušiť, akými nekonečnými zdrojmi vzorov oplývajú tieto majestátne bytosti. Ak poznáme tieto súvislosti môžeme na jednotlivej rastline alebo mineráli vidieť aký duch formy sa zúčastnil na jej formovaní a podľa toho sa dá určiť aj liečivá sila danej rastliny alebo sila minerálu. Úlohou duchov formy je tiež priamo viesť a riadiť prírodných duchov ohnivého živlu (salamandre). Pôsobenie duchov foriem je bezprostredne spojené s duchom človeka, s jeho ja. Vyžarovaním týchto bytostí vzniklo duchovne ja človeka, ktoré je večné a ktoré podlieha duchovnej evolúcií.

 

Duchovia pohybu:

Piatou duchovnou hierarchiou je hierarchia duchov pohybu. Ich úlohou je riadenie prírodných rytmov jednotlivých planét prostredníctvom pôsobenia na otáčanie planéty okolo svojej osi, riadenie pohybov planét presne po určenej dráhe okolo slnka a koordinácia pohybov jednotlivých planét slnečnej sústavy navzájom. Je to v podstate duchovné riadenie planetárnej mechaniky fungovania slnečnej sústavy. Len v dôsledku nebeských pohybov môže vzniknúť striedanie dňa a noci, striedanie ročných období, čo je zase nevyhnutnou podmienkou vzniku hmotného života, rastu a vývoju všetkého živého. Oproti duchom formy, ktorí vytvárajú priestor, duchovia pohybu vytvárajú v hmotnom svete zdanie času, ktorý je ako poznáme z fyziky naozaj relatívny a platí len pre hmotný vesmír. Inou úlohou duchov pohybu je priame riadenie a vedenie skupinových ja určitých druhov zvierat.

 

Duchovia múdrosti:

Šiestou hierarchiou duchovných bytostí, nám ešte čiastočne pochopiteľnou je hierarchia duchov múdrosti. Duchovia múdrosti pôsobia prostredníctvom slnečnej sféry na celú slnečnú sústavu a tvoria inteligenciu slnečnej sústavy, jej akoby ja, ktoré riadi a koordinuje všetky činnosti duchovných hierarchií nižších od nej navzájom, a napĺňa tak zmysel fungovania celej slnečnej sústavy. Zároveň riadi vzťahy slnečnej sústavy smerom von voči ostatným slnečným sústavám v rámci galaxie, a koordinuje jej krúživý pohyb okolo galaktického slnka. Táto duchovná hierarchia je tiež zodpovedná za priame riadenie a vedenie skupinových duší rastlín.

 

Duchovia vôle:

Siedmou hierarchiou duchovných bytostí, nám už úplne vzdialenou, je hierarchia duchov vôle. Duchovia vôle sú tak vzdialený nášmu hmotnému svetu, že priamo ani nezasahujú do diania v hmotnom svete. Ich pôsobenie je len nepriame, tieto silné bytosti pracujú hlavne v ríši pravzorov, kde vytvárajú riešenia ako vytvárať vzory určené pre duchovné bytosti nižšie od nich. V hmotnom vesmíre sa ich vplyv prejavuje v riadení a koordinácií pohybov jednotlivých galaxií, vzhľadom k sebe a vzhľadom k rýchlosti rozpínania sa, a následného zmršťovania vesmíru. Sú prejavom aktívnej vôle Božskej trojice, prejavom túžby neustále tvoriť. Duchom vôle sú priamo podriadené skupinové ja rôznych druhov minerálov, ktoré až vo vysokých duchovných svetoch majú svoje vedomie ako človek na Zemi.

 

Duchovia harmónie a duchovia lásky:

Tieto duchovné bytosti ôsmej a deviatej hierarchie uvádzam spolu, pre ich vzájomnú spätosť a ťažkú opisateľnosť ich majestátnej činnosti. Duchovia harmónie vytvárajú svetelný most medzi obetavo vyžarujúcou láskou duchov lásky a jej duchovnou realizáciou v stvorení prostredníctvom duchov vôle. Sú prejavom harmonickej zložky Božskej trojice, ich úlohou je udržiavať v rovnováhe všetky druhy vyžarovania, všetky bytosti, sily a zákony, ktorými Božská trojica vytvára a udržuje celé obrovské duchovné a hmotné stvorenie. Sú tvorcovia a udržiavatelia dokonalých božských zákonov pre celé stvorenie. Deviatou hierarchiou sú duchovia lásky, ktorí sú zobrazovaní ako štyria cherubíni, stojaci na štyroch rohoch okolo božského trónu tvoriac tak základný rovnoramenný kríž stvorenia, cez ktorý prúdi nekonečna láska Absolútneho Boha. Sú prvými bytosťami v blízkosti bezbytostného absolútna, prvou formou stelesnenej lásky. Toto mystérium je pre nás ťažko pochopiteľné, preto si to môžeme predstaviť len obrazne.

Viac na stránke     www.duchovna-veda.webnode.sk

Diskusná téma: ANJELI a duchovné bytosti

Fú čI JE TU VáS MALO

aNEžKA 21.12.2011
teda neviem sa rozhodnu co kuknut lebo je to tu dost na rit

Pridať nový príspevok